Privacyverklaring

 Vanaf 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd, die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Beetje Dwars respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG.

Beetje Dwars kan verplicht zijn u te vertellen wat er gebeurt met persoonsgegeven en aan wie gegevens mogelijk worden verstrekt.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Websitebezoeker

De website van Beetje Dwars is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van Beetje Dwars, contact wil kan dat via een mail naar info@beadriessen.nl. De aan Beetje Dwars verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht Beetje Dwars hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens Beetje Dwars, Steenmeijerstraat 5, 7555 NV Hengelo  KvK 65198662

De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Beetje Dwars. Beetje Dwars verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Naam, Geslacht,  Adresgegevens, E-mailadressen, Telefoonnummers, Bankrekeningnummers, BSN, Geboortedatum/leeftijd, Geboorteplaats, Relevante medische gegevens, Relevante onderzoeksgegevens, Indien nodig pasfoto’s

Doel van de verwerking

Beetje Dwars verzamelt persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt voor o.a.  een goede dienstverlening naar u toe;  dienstverlening naar externen (b.v. gemeentes, begeleiders),  het doen van mededelingen via de post/mail en/of nieuwsbrieven, en het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze recht uitoefenen door contact op met Beetje Dwars op te nemen via info@beadriessen.nl

 Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Beetje Dwars, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@beadriessen.nl Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van Beetje Dwars voor commerciële doeleinden

Bewaartermijn gegevens

De door Beetje Dwars verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot  Bea Driessen, info@beadriessen.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 6 augustus 2020. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.