Klachtenregeling

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz 2017) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, lid 1 Wkkgz).

Beetje Dwars  is in het bezit van een uitstekende klachtenregeling en is aangesloten bij SoloPartners, dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg.

De klachtenregeling draagt eraan bij dat (potentiële) klachten zo vroeg mogelijk worden herkend en op informele wijze worden opgelost en formele klachten worden voorkomen. Ook biedt het Beetje Dwars belangrijke informatie om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Cliënten moeten de mogelijkheid hebben om onvrede of een klacht neer te leggen bij Beetje Dwars. Geprobeerd zal worden deze klacht  in eerste instantie op te lossen in een laagdrempelig gesprek.  Alle uitingen van ontevredenheid en klachten worden zeer serieus genomen door Beetje Dwars en worden vertrouwelijk behandeld.

Indien een gesprek met Beetje Dwars geen bevredigende uitkomst voor de cliënt heeft, kan de cliënt gebruik maken van de klachtenregeling van SKR. De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan advies inwinnen bij een klachtenfunctionaris en ondersteuning vragen bij het formuleren van de klacht. Samen wordt geprobeerd de klacht op informele wijze op te lossen.

De cliënt of diens vertegenwoordiger dient een klacht in door invulling van het klachtenformulier op  www.klachtenregeling.nl of door contact op te nemen met SKR via info@klachtenregeling.nl

De datum waarop de klacht in volledigheid is ontvangen, geldt als de aanvangsdatum van de behandeltermijn, zoals vermeld in artikel 5 van deze klachtenregeling.

Onder klacht wordt verstaan: een schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging, waaronder mede begrepen een nalaten, jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening door de zorgaanbieder of een schriftelijke uiting van ongenoegen over de weigering van een zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen.

Indienen van de klacht:

De klacht dient schriftelijk of per mail (info@beadriessen.nl) ingediend te worden bij Beetje Dwars (t.a.v. Bea Driessen)

Behandeling van de klacht:

Binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging per mail. U ontvangt alle relevante informatie over het afhandelen van uw klacht. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast ontvangt u binnen 4 weken een inhoudelijke reactie. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Meer informatie via

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) | Kwaliteit van de zorg | Rijksoverheid.nl

www.solopartners.nl